ДГ „Детелина“ работи по проект BG05M2OP001-3.006-0003 „Заедно учим и творим“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. от септември 2020 година. Чрез проекта са създадени Музикално ателие в основната сграда на детската градина с учител Веселина Чолакова, Театрално ателие „Приказни вълшебства” в основната сграда на детската градина с учител Мария Тончева и Арт ателие „Под дъгата“ в изнесена група в село Капитан Андреево с учител Ивелина Димитрова. Основна цел на проекта е насърчаване на общуването между децата от различни етноси чрез съвместни образователни дейности и провеждане на съвместни изяви.